Palta geýmek SEO kampaniýaňyz üçin peýdalymy? - Semaltyň hünärmeni Natalýa Haçaturyan

Google-yň Webmaster şertlerini we görkezmelerini bozmak, sahypaňyzyň derejesini peseldip biler ýa-da Google gara sanawyna girip biler. Web ussatlarynyň köpüsi, saýtlar döredilip başlanyndan gysga wagtyň içinde gözleg motorynda ýokary orny eýelemek üçin gara şlýapa SEO usullaryny ulanmagy göz öňünde tutýarlar. Recentlyakynda, geýim sanly marketing pudagynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Semaltyň mazmun strategiýasy Natalýa Haçaturyan , geýim geýmek web ussatlarynyň maksatly bazarlaryna hakyky wagtda ýetmek üçin ulanýan iň owadan hilelerinden biridigini düşündirýär. Geýim barada aýdylanda, web ussatlary gözleg motorlaryny potensial gelýänlere görkezilen tekstden tapawutly mazmuny hödürläp aldaýarlar. Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, gözleg motorlaryna iberilen mazmun bilen deňeşdirilende, örtük web sahypaňyzyň serwerlerini dürli ulanyjylara materiallara gaýtarmak üçin programmirleýär.

Google geýimlere nähili reaksiýa bildirýär

Gözleg motory spamy diýlip hem bilinýän, örtük gysga möhletli gözleg motory optimizasiýa shemasy bolup, geljekdäki onlaýn kampaniýaňyzy düýbünden ýok edip biler. Gözleg motorlary aldanmagy halamaýarlar. Örümçikleri we botlary HTML tekstleri bilen hödürlemek we ulanyjylary şekil netijeleri bilen yzyna gaýtarmak, sanly marketolog hökmünde karýeraňyza howp abandyryp biler.

Web ussatlary, örümçileri we botlary aldamak bilen algoritmleriň sanawyny gowulaşdyrmak maksady bilen öz sahypalarynda örtükleri amala aşyrýarlar. Google, açar sözüni ähmiýetsiz diýip bellemek bilen web we sahypa örtügini amala aşyrýan web ussatlaryna jeza berýär. Elektron söwda web sahypaňyzda gara şlýapa SEO usullarynyň dowamly ýerine ýetirilmegi gara sanawyň täsirine sebäp bolup biler.

Sahypaňyzdaky örtükleri ýerine ýetirmek üçin .htacess faýly ulanyň

Paltaň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly käbir soraglar ýüze çykdy. Web örtügini we sahypa örtügini işletmek üçin ýeterlik hüşgär we akylly bolmaly. Geýimiň tutuş pikiri ulanyjy-agentlere we IP salgylaryna baglydyr. Bu gara şlýapa SEO usulynda üstünlik gazanmak üçin web ussatlary gözleg motory gözlegçilerini we mazmuny bermäge kömek edýän IP adresleriniň birnäçesini ýygnaýarlar.

Apache serwer modulyny ulanyp .htacess konfigurasiýa faýlyny üýtgedip, web ussalary IP adresiniň nireden gelip çykandygyny anyklamak arkaly mazmun gowşurmagyň üstünde işleýärler. “Mod-gaýtadan ýazmak” modul serweri IP adresi web gözlegçilerine degişlidigini anyklasa, döredilen skript asyl mazmunyň başga görnüşini hödürleýär.

Adaty eşik amallary

Web ussatlary algoritmlerde ýokary derejäni almak üçin atlary, düşündirişleri we Meta belliklerini optimallaşdyrýarlar. Ine, gözleg motorlaryny aldamak üçin web ussatlary tarapyndan optimallaşdyrylan SEO usullary.

E-poçta bilen örtük

E-poçta bilen örtmek, web sahypaňyzy gara sanawa alyp bilýän gara şlýapa SEO usullaryndan biridir. E-poçta örtügi, şahsyýetini gizlemek üçin adresi we iberijiniň adyny şifrlemek arkaly işleýär.

Surata baý saýtlar

Web gözlegçiler suratlary skanerden geçirmeýärler. Surata baý mazmun materialdan has köp galereýadan ybarat. Web ussatlary degişli açar sözler bilen baglanyşykly iň ýokary derejeleri almak üçin modellerden peýdalanýarlar.

URL-leri täzeden ýazmak

URL ýapmak diýlip hem atlandyrylýan URL-ni täzeden ýazmak, URL-leri üýtgetmek we mazmuny üýtgetmezlik üçin işleýän gara şlýapa SEO usulydyr.

Palta, web sahypaňyzda ýerine ýetirmegi göz öňünde tutmaly däl gara şlýapa SEO usullaryndan biridir. Geýim gözleg motorlaryny aldamak we örümçileri we botlary aldamak bilen baglanyşyklydyr. Käbir web sahypalary egirme we örtük ýaly gara şlýapa SEO usullary üçin web sahypalaryny optimizirlemegiň netijesinde gara sanawa girizildi. Açar sözüňize iň ýokary orun almak üçin web sahypaňyzy ak şlýapa SEO usullary üçin optimizirläň.

send email